EU-recht

Het toepassingsgebied van het recht van de Europese Unie breidt zich voortdurend uit. Geen enkel aspect van het bedrijfsleven of van de betrekkingen tussen staten, organisaties of instellingen is er nog vreemd aan.

Het team bestaat uit advocaten met ervaring in het verdedigen en bijstaan van hun cliënten op zowel nationaal als internationaal niveau. Deze advocaten vertegenwoordigen hun cliënten voor de verschillende nationale rechtbanken of autoriteiten en voor internationale rechtbanken.

DALDEWOLF heeft uitgebreide ervaring en praktijk in EU-geschillen alsook in onderzoeken door Europese autoriteiten.

Dit omvat specifieke ervaring en veelgevraagde specialisaties over het Europese ambtenarenapparaat, de sancties van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (GBVB), de controle van door de EU gefinancierde projecten en de uitvoering van preventieve nalevingsprogramma’s op alle gebieden van het EU-recht.

EU-GESCHILLENBESLECHTING – EU-RECHT

Met een team van advocaten die gewend zijn met succes op te treden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU in Luxemburg), is DALDEWOLF de ideale partner om organisaties, bedrijven, verenigingen en alle economische actoren bij te staan in de precontentieuze of geschillenfase, in de verschillende domeinen van het EU-recht.

Interne markt en gereglementeerde beroepen

DALDEWOLF adviseert haar cliënten om hen te helpen de werking van de Europese interne markt (vrij verkeer van personen, goederen, vrij verrichten van diensten en vrijheid van vestiging) te begrijpen en te benutten.

Het team biedt met name juridische ondersteuning aan gereglementeerde beroepen (artsen, apothekers, advocaten, auditors, accountants, dierenartsen, enz.) en de beroepsverenigingen en -instanties die hen vertegenwoordigen, die rechtstreeks worden beïnvloed door de regels van de Europese interne markt en het mededingingsrecht.

De Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten zien streng toe op de correcte toepassing van deze regels. Compliance wordt in de meeste lidstaten als een prioriteit beschouwd en is de afgelopen jaren het onderwerp geweest van belangrijke uitspraken van nationale en Europese rechtbanken, waarbij aanzienlijke boetes zijn opgelegd aan beroepsorganisaties en -verenigingen.

Een van de expertisegebieden van DALDEWOLF is de naleving van de geldende regelgeving door beroepspraktijken. Wij adviseren vertegenwoordigers van gereglementeerde beroepen in hun relaties met de verschillende Europese en nationale autoriteiten en bij de toepassing van de wet. Het team is gespecialiseerd in het opzetten van specifieke audit- en complianceprogramma’s, in overeenstemming met de ethische en deontologische regels van deze beroepen.

EU-Contractenrecht

DALDEWOLF staat belanghebbenden met succes bij in hun precontractuele en contractuele relaties met de EU-instellingen, waaronder overheidsopdrachten en EU-subsidies. Het team biedt dagelijkse of ad hoc juridische ondersteuning bij de uitvoering van deze contracten en kan ondernemers begeleiden bij het oplossen van delicate situaties. De advocaten bieden ook krachtige juridische ondersteuning bij geschillen over EU-opdrachten en subsidieovereenkomsten die onderworpen zijn aan de specifieke regels van het European Financial Regulation.

Europees en internationaal ambtenarenrecht

DALDEWOLF heeft een praktijk gewijd aan het Europees en internationaal ambtenarenrecht. Haar gespecialiseerde advocaten staan ambtenaren, werknemers, maar ook Europese agentschappen en internationale organisaties, personeelsvertegenwoordigingen bij.

De advocaten hebben met name uitgebreide ervaring in het bijstaan en vertegenwoordigen van cliënten in administratieve onderzoeken en tuchtprocedures, in interne procedures (ondersteuning bij onderzoeken, tuchtraden, onderzoeken van OLAF en IDOC) en in geschillen (voor het Gerecht van de EU en andere internationale rechtbanken) die deze zaken met zich meebrengen.

Het DALDEWOLF EU Law Team publiceert maandelijks een nieuwsbrief over het Europese ambtenarenrecht (the Offici@l).

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB)

DALDEWOLF heeft uitgebreide ervaring op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. De advocaten staan zowel particulieren als rechtspersonen bij in het kader van door de Europese Unie opgelegde sancties. Zij zijn ook vertrouwd met juridische kwesties in verband met de samenwerking Europa-Afrika in het kader van de Overeenkomsten van Lomé en Cotonou.

EU-ONDERZOEKEN – EU-RECHT

Elke natuurlijke persoon, onderneming, vereniging of zelfs universiteit die in of voor de EU actief is, kan worden betrokken bij een onderzoek of audit door de autoriteiten van de EU, waaronder het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de Europese Rekenkamer of het Europees Openbaar Ministerie.

Administratieve onderzoeken en audits van de EU

DALDEWOLF verleent ondersteuning aan partijen die betrokken zijn bij administratieve onderzoeken binnen de instellingen, agentschappen en organen van de EU, met name met betrekking tot beschuldigingen van niet-financiële fouten en tuchtzaken.

DALDEWOLF staat de betrokken partijen bij in het kader van audits van projecten en contracten die door Europese of internationale donoren worden gefinancierd, en van problemen met onregelmatige uitvoering of terugvorderingsprocedures in verband met deze contracten en die door de EU-instellingen of -agentschappen zijn gestart.

DALDEWOLF biedt deze actoren de expertise van haar advocaten om al hun rechten te doen gelden tijdens deze procedures, maar ook om preventieve maatregelen te ontwerpen en te evalueren.

Fraude en strafrechtelijke EU-onderzoeken

De vaardigheden en ervaring van de advocaten van DALDEWOLF maken hen bijzonder geschikt om elke marktdeelnemer bij te staan die wordt onderworpen aan een antifraudeonderzoek door OLAF of een strafrechtelijk onderzoek door het Europees Openbaar Ministerie, indien nodig in samenwerking met gespecialiseerde strafrechtadvocaten met betrekking tot beschuldigingen van wangedrag die de financiële belangen van de EU schaden. Het team biedt in elk stadium van de onderzoeks- of vervolgingsprocedure onfeilbare ondersteuning.

EXPERTS

Thierry
Bontinck
Anaïs
Guillerme
Marianne
BRÉSART
Lucie
MARCHAL
Louise
Bouchet
Lauren
Burguin
Sabrina
NAPOLITANO
Federico
Patuelli