ALGEMENE VOORWAARDEN

Tussenkomstmodaliteit en erelonen (Van toepassing vanaf 1 december 2019)

Artikel 1. – Toepassingsgebied

De onderhavige bepalingen bevatten de tussenkomstmodaliteiten van iedere vennoot, medewerker of stagiaire van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DALDEWOLF BV (hierna DALDEWOLF genoemd), met inbegrip van de vaststelling van aan haar verschuldigde erelonen, kosten en uitgaven. Wanneer een cliënt een beroep doet op de diensten van DALDEWOLF, wordt hij geacht de onderhavige algemene voorwaarden zonder voorbehoud te kennen en te aanvaarden. Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke aanvaarding van DALDEWOLF, zijn eventuele andersluidende algemene voorwaarden niet van toepassing. De onderhavige algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige betrekkingen tussen partijen. ledere aanvulling, wijziging of afwijking dient uitdrukkelijk en schriftelijk door DALDEWOLF te worden aanvaard.

Artikel 2. – Opdracht van DALDEWOLF

2.1.          De cliënt gelast DALDEWOLF met de verdediging van de door hem aan haar toevertrouwde belangen. De opdracht van de advocaat bestaat uit het advies en de bijstandsverlening aan of de vertegenwoordiging van de cliënt. Zij omvat alle te dien einde vervulde taken.

2.2.         Alvorens een opdracht te aanvaarden, zal DALDEWOLF:

 • Nagaan of er geen belangenconflicten voorhanden zijn. In geval van conflict, weigert DALDEWOLF de opdracht;
 • Alle nuttige maatregelen treffen met het oog op de naleving van de  wetgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld (zie artikel 17). De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens te verstrekken en de daartoe noodzakelijke verbintenissen aan te gaan. Mocht DALDEWOLF voornoemde verbintenissen en gegevens niet hebben verkregen, weigert zij de opdracht.

2.3.          De met de behandeling van het dossier gelaste vennoot van DALDEWOLF behoudt zich bij de uitvoering van deze opdracht het recht voor  onder zijn verantwoordelijkheid een beroep te doen op één of meerdere  vennoten, medewerkers of stagiaires.

DALDEWOLF heeft het recht een beroep te doen op derde niet-advocaten (zoals gerechtsdeurwaarders, technische adviseurs enz.) met het oog op de uitvoering  aan haar activiteiten.
DALDEWOLF verbindt zich ertoe deze derden met gezond verstand te kiezen, maar is in geen geval aansprakelijk voor hun handelingen of nalatigheden. DALDEWOLF wordt door de cliënt gemachtigd om in diens naam eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden.

DALDEWOLF handelt met zorgvuldigheid om zo goed mogelijk de belangen van de cliënt te behartigen, zonder evenwel het verhoopte resultaat te kunnen  waarborgen.

In geval van procesvoering wordt de aandacht van cliënt gevestigd op het feit dat:

 • lde verhaalbaarheid van de erelonen de cliënt, wiens rechtsvordering wordt afgewezen of die betreffende de eisen van de tegenpartij in het ongelijk wordt gesteld, ertoe kan verplichten om de
  rechtsplegingsvergoeding te betalen;
 • Afhankelijk van de omstandigheden, tevens inschrijvingskosten verschuldigd kunnen zijn.

2.4.         De cliënt stelt DALDEWOLF zo volledig mogelijk op de hoogte van alle ter zake doende feiten en deelt aan het begin van het dossier en tijdens het volledige verloop van de opdracht alle nuttige elementen en documenten in zijn bezit mee, meer bepaald bij iedere ontwikkeling of wijziging van omstandigheden. Onmiddellijk na ontvangst overhandigt hij DALDEWOLF ieder processtuk, deurwaardersexploot, ingebrekestelling of document van ongeacht welke aard dat hem werd betekend of waarvan hij in kennis werd gesteld. De cliënt informeert DALDEWOLF eveneens over de eventuele afsluiting van een rechtsbijstandsverzekering en maakt hier aan DALDEWOLF de gegevens van over.

2.5    DALDEWOLF vestigt de aandacht van de cliënt op de mogelijkheid om geschillen op te lossen via andere wegen dan juridische procesvoering, zoals bemiddeling, verzoening of iedere andere vorm van minnelijke geschillenregeling. DALDEWOLF beschouwt het als haar opdracht bovengenoemde wegen in iedere fase van het beheer van een dossier aan te bevelen, te bevorderen en ze voor zover mogelijk toe te passen.

2.6. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende instructie vanwege de cliënt, communiceert DALDEWOLF met de cliënt via gepaste en gebruikelijke middelen zoals email en telefoon. De cliënt staat ervoor in te zorgen dat de aan DALDEWOLF meegedeelde e-mailadressen over een mate van beveiliging beschikken die volstaat tegen iedere vorm van kwaadwillige of toevallige elektronische inbreuk.
DALDEWOLF wijst iedere aansprakelijkheid van de hand voor schade die voortvloeit uit het gebruik van e-mailadressen van cliënten met een ontbrekend of ontoereikend beveiligingsniveau tegen iedere vorm van kwaadwillige of toevallige elektronische inbreuk.

Artikel 3. – Voortijdig beëindeging van de opdracht

ledere partij heeft het recht op ieder moment een einde te stellen aan de opdracht van de advocaat, zonder daarvoor een reden te moeten aanvoeren.
In dit geval worden de door de cliënt aan DALDEWOLF overhandigde stukken aan hem terugbezorgd of aan zijn nieuwe raadsman overgemaakt, behalve indien de cliënt uitdrukkelijk om de vernietiging ervan verzoekt.

De erelonen, kosten en uitgaven van DALDEWOLF zijn door de cliënt  verschuldigd voor alle prestaties die werden verricht tot en met de dag waarop zijn opdracht een einde neemt.

Artikel 4. – Staat van erelonen, kosten en uitgaven

4.1.          Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de aan DALDEWOLF verschuldigde erelonen, kosten en uitgaven vastgesteld en verschuldigd overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

DALDEWOLF deelt aan de natuurlijke persoon, die als cliënt haar advies inroept, mee of het bedrag voor prestaties, als bedoeld in het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 8, $ 2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering (B.St. van 12 juli 2019) alsook de eraan verbonden gevolgen al dan niet worden toegepast. Tegelijkertijd stelt DALDEWOLF in voorkomend geval eveneens de rechtsbijstandverzekering van deze cliënt op de hoogte.

4.2.         Bij het openen van het dossier wordt een provisie van de erelonen opgesteld die in functie van de noden van het dossier kan worden hernieuwd.

4.3.          Teneinde de cliënt op de hoogte te houden van de kosten voor haar tussenkomst, maakt DALDEWOLF op regelmatige basis (maandelijks indien mogelijk) tussenstaten over. Wanneer niet alle prestaties en kosten in de tussenstaten werden opgenomen, wordt bij de sluiting van het dossier een overzichtsstaat opgesteld.

Artikel 5. – Berekening van erelonen

Tenzij met de cliënt een andere berekeningsmethode werd overeengekomen, worden de erelonen berekend op grond van het aantal door DALDEWOLF aan het dossier bestede uren. Te dien einde worden meer bepaald in aanmerking genomen:

 • het onderzoek van de dossierstukken en ontvangen brieven;
 • de juridische analyse, met inbegrip van het onderzoek, het opstellen of herlezen van ieder document (briefwisseling, schriftelijk advies, schriftelijke raadplegingen, procedurestukken, overeenkomsten, memories of nota’s) die in het kader van de zaak worden opgesteld;
 • vergaderingen en telefoongesprekken met de cliënt of met derden, inclusief mondelinge adviezen;
 • administratieve stappen, pleidooien, bijstand voor iedere zitting, bijeenkomst of andersoortige vergadering, met inbegrip van de voorbereiding hiervan;
 • verplaatsingen en wachttijd.

Indien meerdere advocaten tussenkomen, wordt de duur van hun respectieve prestaties samengeteld.

Artikel 6. – Uurtarief

Het uurtarief, dat excl. btw wordt vermeld, wordt vastgesteld bij het openen van het dossier of reeks dossiers en wordt schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7. – Resultaatsgebonden ereloon (success fee)

7.1.          Partijen kunnen overeenkomen dat DALDEWOLF aan het einde van de opdracht een resultaatsgebonden ereloon in aanmerking neemt ingeval het geschil succesvol wordt afgerond, zij het gedeeltelijk, of bij sluiting van een onderhandelde overeenkomst die geheel of ten dele in het voordeel van de cliënt uitvalt.

7.2.          De berekeningsmodaliteiten van het resultaatsgebonden ereloon worden tussen partijen.

Artikel 8. – Betaling en verwijlintresten

8.1.          Provisieverzoeken, tussenstaten en ereloonstaten zijn ten laatste betaalbaar op de 21° dag na de verzendingsdatum.

Bij verstrijking van deze termijn zijn verwijlintresten verschuldigd bij toepassing van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en haar uitvoeringbesluiten, tegen de door deze wet vastgestelde rentevoet.

Indien een cliënt, die geen onderneming of overheid is in de zin van de wet van 2 augustus 2002, erelonen is verschuldigd, zijn die aan een identieke betalingstermijn en verwijlinterest onderworpen.

8.2.         Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, schort DALDEWOLF acht dagen na kennisgeving van haar beslissing aan haar cliënt de uitvoering van haar opdracht op, met vermelding van de mogelijke eruit voortvloeiende gevolgen.

Artikel 9. – Indexering en wijziging

Tenzij anderszins tussen de cliënt en DALDEWOLF werd overeengekomen, factureert DALDEWOLF haar diensten, kosten en eventuele uitgaven op grond van de overeengekomen tarieven. Deze kunnen naargelang van de marktontwikkelingen worden aangepast en zullen drie maanden na kennisgeving van de
aangepaste tarieven van kracht worden.

Behoudens akkoord van de cliënt, wijzigt DALDEWOLF in de loop van het dossier haar berekeningsmethode van de erelonen, kosten en uitgaven niet.

Artikel 10. – Kosten

10.1.        Kosten zijn verschuldigd bovenop de erelonen. Zij omvatten:

 • het openen van het dossier
 • secretariaatskosten
 • andere werkingskosten
 • verplaatsingskosten per kilometer buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

10.2.       Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, worden de in artikel 10.1 bedoelde kosten forfaitair gefactureerd ten belope van 7% van het bedrag van gefactureerde erelonen. De andere kosten worden tegen kostprijs aan de cliënt gefactureerd. De verplaatsingskosten per kilometer buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ten belope van 0,40 EUR/km gefactureerd.

Artikel 11. – Uitgaven

11.1.        Uitgaven bestaan uit de door DALDEWOLF voor rekening van de cliënt gedragen kosten, waaronder:

 • deurwaarderskosten;
 • griffie- en gerechtskosten;
 • kosten voor notariële volmacht;
 • provisies en erelonen voor buitenlandse correspondenten;
 • kosten voor specifiek onderzoek;
 • buitengewone verplaatsings- en verblijfskosten (vliegtuig, trein, hotels, enz);
 • kosten voor technische adviseurs;
 • kosten voor de bijzondere of spoedeisende verzending van pakketten of brieven.

11.2. De cliënt verbindt zich ertoe de uitgaven op eenvoudig verzoek terug te betalen. Op verzoek van de cliënt legt DALDEWOLF bewijsstukken over wanneer deze voorhanden zijn. Een bijzondere provisie inzake belangrijke uitgaven kan mogelijk aan de cliënt worden gevraagd.

11.3.        Behoudens andersluidend akkoord, staat de cliënt rechtstreeks in voor de uitgaven.

Artikel 12. – Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid

De advocaten van de associatie DALDEWOLF zijn aan het beroepsgeheim gehouden.

Alle door DALDEWOLF aan de cliënt overgemaakte mails, adviezen, schriftelijke procedures enz. vallen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan naleeft. De cliënt kan enkel met uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van DALDEWOLF de inhoud ervan aan derden meedelen.

Wanneer zij op een overheidsopdracht of op een particuliere offerte-aanvraag voor juridische diensten ingaat, kan DALDEWOLF zich, in volledige overeenstemming met de deontologische regels voor advacaten, verplicht zien om de naam van cliënten te onthullen voor wie zij, in de desbetreffende
rechtsmaterie, tussenkomt of is tussengekomen. Bovendien mag zij informatie verstrekken in verband met het voorwerp van de opdracht in de dossiers die zij behandelt of heeft behandeld. De meegedeelde informatie heeft in geen geval betrekking op de persoonlijke gegevens van de cliënt. De cliënt verklaart zich
akkoord met deze mededeling, die op ieder moment kan worden herroepen.

Artikel 13. – Intellectuele eigendomsrecht

De van DALDEWOLF uitgaande adviezen, opinies, geschriften enz. zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en kunnen enkel met uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van DALDEWOLF worden gereproduceerd. Ze gelden als vertrouwelijk en eigen aan een cliënt in een gegeven situatie en zonder een nieuwe analyse van DALDEWOLF kunnen ze niet naar andere situaties of andere personen worden overgedragen.

Artikel 14. – Beroepsaansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid van DALDEWOLF is beperkt tot het bedrag dat gedekt is door de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering die via de Brusselse balie werd afgesloten (voor een bedrag van 2,5 miljoen euro) en de door DALDEWOLF afgesloten burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering die, louter ter inlichting en op niet-contractuele grond, wordt vastgelegd, dewelke momenteel tien miljoen euro bedraagt.

Artikel 15. – Splitsbaarheid

Ingeval een van de clausules of een deel van de clausules van de onderhavige algemene voorwaarden nietig of niet van toepassing zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 16. – Verwerking van persoonsgegevens

16.1.        DALDEWOLF verwerkt persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens” genoemd) overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening Nr. 2016/679) en overeenkomstig de Belgische wettelijke bepalingen. Ze treedt op als verwerkingsverantwoordelijke wanneer zij persoonsgegevens van haar cliënten, tegenpartijen, andere advocaten, rechters, gerechtsdeurwaarders, prospecten, leveranciers, partners, kandidaten of andere derde partijen (hierna de “betrokkenen” genoemd) verwerkt. DALDEWOLF gebruikt de verstrekte persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de naam, het e-mailadres, adres, telefoonnummer en de informatie over het cliëntendossier.

16.2.       In het kader van de uitvoering van de overeenkomsten met cliënten, verwerkt DALDEWOLF persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het behandelen van dossiers voor cliënten, het opmaken van facturen, indien nodig, de inning van schuldvorderingen, het archiveren en wissen van gegevens. Indien een natuurlijke persoon een vennootschap vertegenwoordigt die tot haar cliënteel behoort, kan DALDEWOLF de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verwerken die een cliënt vennootschap vertegenwoordigt op basis van rechtmatige belangen van de cliënt en van DALDEWOLF (om de diensten te leveren waarvoor de cliënt een beroep op DALDEWOLF heeft gedaan).

16.3.       Wanneer dit vereist is in het kader van de dossiers, kan DALDEWOLF persoonsgegevens aan derden overmaken (zoals rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, tegenpartijen, verwerkers zoals IT-dienstverleners).

16.4.       De persoonsgegevens in het beheer van DALDEWOLF kunnen aan verwerkers worden overgedragen (zoals aanbieders van IT-oplossingen en andere consultants) of aan andere verwerkingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld andere advocaten) wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de behandeling van dossiers.

16.5.       DALDEWOLF slaat de persoonsgegevens met betrekking tot de cliëntdossiers op zolang deze in behandeling zijn. DALDEWOLF archiveert het dossier (en de daarin opgenomen persoonsgegevens) na zijn afsluiting en vernietigt het bij verstrijking van een termijn van vijf jaar na deze afsluiting (tenzij er een geschil rijst en DALDEWOLF de gegevens nodig heeft voor de verdediging van haar rechten en belangen).
Vanwege de deontologische code, is DALDEWOLF verplicht om bepaalde gegevens (zoals de identiteit van de cliënt) te bewaren om belangenconflicten na te gaan en om het beroepsgeheim te waarborgen, dat niet voor verjaring vatbaar is.

16.6        Persoonsgegevens zijn verder ook toegankelijk voor het kantoor van DALDEWOLF in Kinshasa (DRO), dat gebonden is door de madelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (beschikking van de Commissie 2004/915 tot wijziging van beschikking 2001/497).
DALDEWOLF is niet van plan om persoonsgegevens over te dragen aan andere niet-EER-landen. Dit kan evenwel in individuele gevallen gebeuren en in voorkomend geval treft DALDEWOLF passende maatregelen om de rechten en belangen van haar cliënten te vrijwaren.

16.7.       DALDEWOLF verbindt zich ertoe de rechten van de betrokken persoon te respecteren, die zijn rechten kan uitoefenen en contact kan opnemen door een e-mail te sturen naar het adres dataprotection@daldewolf.com.

Artikel 17 – Voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

17.1.        DALDEWOLF schikt zich naar haar wettelijke verplichtingen inzake de identificatie van de cliënt of van diens lastgever. Laatstgenoemde verbindt zich ertoe uit eigen beweging alle documenten over te leggen waarmee de identiteit kan worden vastgesteld en machtigt de advocaat er een afschrift van te maken.

De verplichtingen van DALDEWOLF en de cliënt vloeien voort uit de wet- en regelgeving en inzonderheid de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die meer bepaald van toepassing is wanneer de advocaat zijn cliënt bijstaat in de
voorbereiding van specifieke handelingen als de aan- of verkoop van gebouwen of handelsondernemingen, het beheer van fondsen, effecten of andere aan de cliënt of zijn lastgever toebehorende activa; het openen of het beheer van bank- of spaarrekeningen of portefeuilles; het organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, het beheer of bestuur van vennootschappen; de oprichting, het beheer of bestuur van trusts, vennootschappen of soortgelijke structuren of tussenkomsten op naam en voor rekening van de cliënt in alle financiële en vastgoedtransacties. De inlichtingen die door DALDEWOLF van haar cliënt dienen te worden geëist, variëren naar gelang het een natuurlijke persoon, rechtspersoon of gevolmachtigde betreft. De cliënt stelt DALDEWOLF uit eigen beweging en onverwijld van iedere wijziging op de hoogte en legt haar het
bewijs ervan over.

17.2.       Wanneer de aard van het dossier (als bepaald in punt 17.1) of wanneer de bijzondere toestanden als voorzien in voornoemde wet van 18 september 2017 (land van oorsprong, identificatieproblemen, ongebruikelijke betrekkingen tussen cliënt en DALDEWOLF of de aard van de verrichtingen, rechtspersoonlijkheid of daaraan gelijkgesteld) DALDEWOLF ertoe verplichten een verhoogde waakzaamheid aan de dag te leggen, verbindt cliënt zich ertoe iedere vraag van DALDEWOLF te beantwoorden, waardoor zij aan haar wettelijke verplichtingen kan voldoen inzake de bestrijding van witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

17.3.        Wanneer DALDEWOLF de cliënt rechtsbijstand verleent of wanneer zij tot de bepaling van zijn rechtspositie overgaat, is DALDEWOLF tot strikte naleving van het beroepsgeheim gehouden. Voor de duidelijkheid: de advocaat is er wettelijk toe verplicht de stafhouder in kennis te stellen zodra hij feiten vaststelt die buiten zijn opdracht van rechtsbijstand of bepaling van de rechtspositie van de klant vallen en waarvan hij vermoedt dat deze met het witwassen van geld of financiering van terrorisme in verband staan. In
voorkomend geval maakt de stafhouder de melding van een vermoeden over aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Artikel 18. –  Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de betrekkingen tussen partijen.

Artikel 19. – Arbitrage en bevoegd rechtsgebied

Partijen kunnen overeenkomen een beroep te doen op de bemiddelings- en verzoeningsprocedures die door de Franse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel of de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel worden georganiseerd.

Zij kunnen tevens in onderlinge overeenstemming hun voorkeur uitspreken voor de arbitrage, als vastgesteld door de reglementen van inwendige orde van de Franse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel of van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie van Brussel.

Bij gebrek daaraan, zijn enkel de Brusselse rechtbanken voor ieder geschil bevoegd.

***