Bescherming van persoonsgegevens

DALDEWOLF BV treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar cliënten, tegenspelers, andere advocaten, rechters, gerechtsdeurwaarders, potentiële cliënten, leveranciers, partners, sollicitanten of andere derden (“betrokkenen”). Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, zoals uw naam, onderneming e-mailadres, vestigingsadres, telefoonnummer en, indien u cliënt bent, informatie met betrekking tot uw zaak.

Klantgegevens. DALDEWOLF verwerkt uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden, zoals het verwerken van uw dossier, het factureren van onze diensten, het innen van vorderingen indien nodig, het archiveren en verwijderen van gegevens, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Als u een natuurlijke persoon bent die een onderneming vertegenwoordigt dat onze klant is, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van de gerechtvaardigde belangen van onze klant en DALDEWOLF (d.w.z. om de diensten te verlenen waarvoor u ons hebt ingehuurd). Personen die onze cliënten vertegenwoordigen, ontvangen onze nieuwsbrieven en uitnodigingen, maar het staat hun vrij zich op elk moment en kosteloos uit te schrijven. Wij verwerken de persoonsgegevens van andere betrokkenen (bijv. wederpartijen, gerechtsdeurwaarders, andere partijen, rechters, …) op basis van de gerechtvaardigde belangen van onze cliënten en DALDEWOLF (d.w.z. verwerking van het dossier, onderhandeling van contracten, uitvoering van gerechtelijke procedures, opstellen van juridische adviezen, …).

DALDEWOLF kan persoonsgegevens doorgeven aan derden (zoals rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, wederpartijen, onderaannemers zoals IT-dienstverleners) wanneer dit wordt vereist door de dossiers van onze cliënten.

Wij bewaren de persoonsgegevens betreffende uw zaak zo lang als zij worden verwerkt. Wij zullen het dossier (en de persoonsgegevens die het bevat) bij afsluiting archiveren en 5 jaar na afsluiting vernietigen (tenzij er een geschil is gerezen en wij de gegevens nodig hebben om onze rechten te verdedigen).   Volgens de regels van ons beroep zijn wij verplicht bepaalde gegevens (zoals de identiteit van cliënten) te bewaren om belangenconflicten te controleren en het beroepsgeheim te eerbiedigen.

Aanwerving. DALDEWOLF verwerkt persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden, op basis van haar legitieme belangen en die van de sollicitant. DALDEWOLF geeft uw persoonsgegevens (als kandidaat) niet door aan derden.

DALDEWOLF bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van het wervingsproces. Wij wissen de persoonsgegevens van kandidaten aan wie geen aanbod wordt gedaan.

Informatie en communicatie. DALDEWOLF verwerkt ook persoonsgegevens voor de ontwikkeling van haar activiteiten en voor marketingdoeleinden. Als u zich hebt geregistreerd, ontvangt u onze nieuwsbrief en wordt u uitgenodigd voor evenementen die wij organiseren. U geeft ons uw toestemming voor deze verwerking van uw gegevens, die u te allen tijde en kosteloos kunt intrekken. DALDEWOLF geeft uw persoonsgegevens door aan derden, namelijk onderaannemers en, ter gelegenheid van evenementen, aan andere deelnemers om het netwerken te vergemakkelijken. Om u onze nieuwsbrieven te sturen, maken wij gebruik van de diensten van MailChimp, een in de Verenigde Staten gevestigde onderneming, dat uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten kan overbrengen. Mailchimp streeft ernaar een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te waarborgen door te voldoen aan de Privacy Shield-beginselen. Voor meer informatie, zie https://mailchimp.com/legal/privacy/.

DALDEWOLF bewaart uw gegevens totdat u zich afmeldt of uw toestemming intrekt om uw persoonsgegevens te verwerken.

Persoonsgegevens in ons bezit kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers (zoals IT-dienstverleners of andere consultants) of andere verantwoordelijken voor de verwerking (bv. andere advocaten) wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de verwerking van de dossiers van onze cliënten.

Uw persoonsgegevens zullen ter beschikking worden gesteld van ons kantoor in Kinshasa (DRC), dat gebonden is aan modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (Regeling 2004/915 van de Commissie tot wijziging van Regeling 2001/497). Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere landen buiten de EER, maar in specifieke gevallen kan dit noodzakelijk zijn en zullen wij passende maatregelen nemen om uw rechten en belangen te beschermen.

Als betrokkene heeft u het recht te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering van uw gegevens of beperking van de verwerking overdraagbaarheid van uw gegevens.  U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. DALDEWOLF zal zijn best doen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen, waarbij ook de verplichtingen inzake het beroepsgeheim en de bescherming van vertrouwelijke gegevens in acht worden genomen. U kunt uw rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar dataprotection@daldewolf.com, met een bewijs van uw identiteit.

Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens door DALDEWOLF, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection@daldewolf.com.