Onderaannemingsactiviteiten in de privésector in de DRC

Op 26 september is Daniel Djedi, advocaat en counsel bij DALDEWOLF en professor aan de Universiteit van Tshumbe en docent aan de rechtenfaculteit van de Université de Montréal, uitgenodigd door het Centre de droit des affaires et du commerce international om een speciale lezing te geven over de sociale en milieuregels voor onderaanneming in de privésector in de Democratische Republiek Congo (DRC).

Inschrijven (in het Frans): L’exercice des activités de sous-traitance dans le secteur privé en République Démocratique du Congo (umontreal.ca)

Tijdens dit seminarie zal Prof. Daniel Djedi aantonen dat de DRC een uitgestrekt land is met enorme mijnbouw- en natuurlijke rijkdommen die de interesse wekken van vele partners. De meeste bedrijven die deze hulpbronnen exploiteren in de DRC zijn dochterondernemingen van grote internationale groepen. De productie- en serviceactiviteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de milieu- en sociale regels die zijn vastgelegd door de thuislanden van de bedrijven, maar ook met de regels die zijn opgesteld door de Congolese wetgever. Naast de ISO-normen met betrekking tot normalisatie op industrieel en commercieel gebied en de vrijwillige verbintenis die bepaalde bedrijven kunnen aangaan om het milieu te respecteren en deel te nemen aan sociale werken om hun imago op te krikken, eist de overheid van bedrijven dat ze zich houden aan het milieu- en sociaal beleid dat ze hebben ingevoerd.

Dit geldt met name voor de Canadese wet van 11 mei 2023 die de Combating Forced Labour and Child Labour in the Supply Chain Act vaststelt en het douanetarief wijzigt. Deze wet bestrijdt moderne slavernij, met name door rapportageverplichtingen op te leggen aan federale instellingen die betrokken zijn bij de productie, aankoop of distributie van goederen, in Canada of elders, en aan entiteiten die betrokken zijn bij de vervaardiging, productie, teelt, extractie of verwerking van goederen, in Canada of elders, of bij de invoer van goederen die buiten Canada zijn vervaardigd, geproduceerd, geteeld, geëxtraheerd of verwerkt. Dit is een versterking van de bescherming van de mensenrechten.

Het Office of the Canadian Ombudsman for Corporate Responsibility (OCRE) is verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke klachten over mensenrechtenschendingen door Canadese bedrijven die buiten Canada actief zijn in de kleding-, mijnbouw- of olie- en gassector.

Het Office of the Canadian Ombudsman for Corporate Responsibility (OCRE) is verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke klachten over mensenrechtenschendingen door Canadese bedrijven die buiten Canada actief zijn in de kleding-, mijnbouw- of olie- en gassector.

In de DRC is het essentieel om te voldoen aan de bepalingen van wet nr. 11/009 van 09 juli 2011 over de fundamentele principes van milieubescherming, wet nr. 011/2002 van 29 augustus 2002 over het bosbouwwetboek van de DRC en verordening nr. 69-041 van 22 augustus 1969 over natuurbehoud, die zowel publieke als particuliere spelers verplichten om het milieu te respecteren.

Het Congolese milieuagentschap is verantwoordelijk voor de afgifte van het milieucertificaat krachtens Decreet nr. 14/019 van 02 augustus 2014 tot vaststelling van de werkingsregels van de procedurele mechanismen voor milieubescherming.

Deze context van milieu- en sociale vereisten moet gekend en beheerst worden door elk bedrijf naar Congolees of buitenlands recht dat onderaannemingsactiviteiten wil uitvoeren in de privésector in de DRC. Deze activiteiten, die worden uitgevoerd onder toezicht van de autoriteit die verantwoordelijk is voor de regulering van onderaanneming in de privésector (ARSP), moeten voldoen aan de bepalingen van wet nr. 17/001 van 08 februari 2017 tot vaststelling van de regels die van toepassing zijn op onderaanneming in de privésector en de geldende regelgeving, op straffe van verschillende financiële en administratieve sancties.

Deze conferentie biedt de gelegenheid om het concept van onderaanneming naar Congolees recht, de wettelijke regeling ervan en de toepassingsmoeilijkheden voor zowel onderaannemers als hoofdbedrijven te bespreken.

Stéphane Rousseau, hoogleraar en interim-directeur van het CDACI, treedt op als respondent.

Inschrijven (in het Frans): L’exercice des activités de sous-traitance dans le secteur privé en République Démocratique du Congo (umontreal.ca)

Tot ziens op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (A-3421) of Zoom in!

ZOOM: https://umontreal.zoom.us/j/85805062389?pwd=b2tRTHlSTlBaYW5aaEhWU1hwMi8yUT09

Meeting ID: 858 0506 2389

Geheime code: 227146