PRAKTIJKEN

Europees Recht en Mededinging

Het Europees recht en het mededingingsrecht ontwikkelen zich voortdurend en hebben een grote invloed op het zakenleven.

Het gespecialiseerde team bestaat uit ervaren advocaten met verschillende achtergronden (economen, universitaire doctoraatstudenten en vertegenwoordigers van de autoriteiten). Deze multidisciplinaire aanpak, die door de cliënten wordt geapprecieerd, zorgen ervoor dat de diensten die worden aangeboden in dit vakgebied  zowel verfijnd als pragmatisch zijn.

Via haar uitgebreide netwerk van professionals heeft het kantoor nauwe banden met mededingingsautoriteiten en regelgevers. Op die manier verdedigt het kantoor de belangen van zijn cliënten, zowel op nationaal als op Europees niveau. De advocaten van het team verschijnen ook regelmatig voor de bevoegde nationale en internationale rechtbanken, zoals het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het kantoor heeft een uitgebreide kennis van het mededingingsrecht, in haar verschillende aspecten: concentratiecontrole, antitrust en staatssteun. Daarnaast beschikt het team over grondige expertise op het gebied van de interne markt, overheidsopdrachten, subsidies en GBVB. Zij heeft ook erkende ervaring met Europese overheidsinstellingen.

Concentratiecontrole

Het kantoor staat cliënten bij en vertegenwoordigt hen voor de Europese Commissie en de Belgische mededingingsautoriteit in concentratiecontrole. De advocaten van het team stellen contracten op maat op en bieden een waaier aan pragmatische oplossingen om de strategische belangen van de ondernemingen zo goed mogelijk te beschermen. In het kader van complexe fusies laat  de grondige economische kennis van de teamleden hen toe om economische analyses uit te voeren en vlot te communiceren met de economische raadgevers en operationele managers van de cliënten, alsook met de autoriteiten.

Antitrust

Het team adviseert en vertegenwoordigt ondernemingen tijdens alle belangrijke fasen van antitrustonderzoeken (kartels, misbruik van machtspositie, misbruik van economische afhankelijkheid en mededingingsbeperkende overeenkomsten), alsook tijdens sectorale of marktonderzoeken die door de Europese Commissie of de Belgische mededingingsautoriteit worden ingesteld. Het gespecialiseerde team staat hun cliënten bij in procedures voor de Belgische en Europese rechtbanken in geschillen betreffende aansprakelijkheid ten gevolge van een mededingingsinbreuk.

Staatssteun

Het kantoor helpt zijn cliënten bij het herstellen van een “fair level playing field” wanneer de mededingingsvoorwaarden zijn verstoord als gevolg van overheidstussenkomst. In dit kader treedt ons team op voor de Europese Commissie of voor nationale rechtbanken. Wij treden ook op voor onze cliënten om hun overheidsfinanciering veilig te stellen en helpen overheidsinstanties bij het structureren van hun economische tussenkomst.

Interne markt en gereglementeerde beroepen

De gereglementeerde beroepen (artsen, apothekers, advocaten, bedrijfsrevisoren, accountants, dierenartsen, enz.) en de beroepsverenigingen en -organisaties die hen vertegenwoordigen, worden rechtstreeks beïnvloed door de regels van de Europese interne markt (vrijheid van dienstenen vrijheid van vestiging). De Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten zien streng toe op de juiste toepassing van deze regels.

Het kantoor adviseert deze vertegenwoordigers van de vrije beroepen bij hun contacten met de nationale en Europese autoriteiten. Zij staat ook ondernemingen en particulieren bij in hun contacten met beroepsorganisaties en -verenigingen. Zij voert eveneens audit- en compliance onderzoeken uit bij de verschillende beroepsverenigingen.

Overheidsopdrachten en subsidies

Het kantoor staat belanghebbenden bij in de uitvoering van of geschillen over contracten die onderworpen zijn aan het Europees Financieel Reglement.

Het kantoor staat met name de betrokken partijen bij in het kader van onderzoeken of audits van projecten die door Europese of internationale investeerders worden gefinancierd en van problemen met de onregelmatige uitvoering of terugvordering in verband met deze contracten, ongeacht of het gaat om subsidies of overheidsopdrachten.

Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB)

Het kantoor heeft ook uitgebreide ervaring op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Onze advocaten staan zowel particulieren als rechtspersonen bij in het kader van de beperkende maatregelen opgelegd door de Europese Unie. Zij zijn ook vertrouwd met de juridische vraagstukken in verband met de samenwerking en de Overeenkomsten van Lomé en Cotonou.

Europees en internationaal ambtenarenrecht

Het kantoor heeft een praktijk gewijd aan Europese en internationale overheidsdiensten. De in deze materie gespecialiseerde advocaten staan ambtenaren en functionarissen bij, maar ook Europese agentschappen en internationale organisaties, personeelsorganen en comités.

EXPERTS

Emmanuel
van NUFFEL d'HEYNSBROECK
Thierry
Bontinck
Lauren
Burguin
Anaïs
Guillerme
Thaïs
Payan