Verwerking van persoonsgegevens

DALDEWOLF cvba treedt op als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij persoonsgegevens van  cliënten, tegenstrevers, andere advocaten, rechters, gerechtsdeurwaarders, prospects, leveranciers, partners, kandidaten of andere derde partijen ("betrokkenen") verwerkt. Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, zoals uw naam, het bedrijf waarmee u bent verbonden, e-mailadres, kantooradres, telefoonnummer en, als u een cliënt bent, informatie met betrekking tot uw dossier.

Klantendossiers. In het kader van de uitvoering van de overeenkomsten met cliënten, verwerkt DALDEWOLF persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals het behandelen van dossiers voor onze cliënten, het opmaken van facturen, indien nodig, de inning van schuldvorderingen, het archiveren en wissen van gegevens. Als u een persoon bent die een bedrijf vertegenwoordigt dat  behoort tot ons cliënteel , kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van de gerechtvaardigde belangen van onze cliënt en DALDEWOLF (om de diensten leveren waarvoor op ons werd beroep gedaan). Personen die ons cliënteel vertegenwoordigen zullen onze nieuwsbrieven en onze uitnodigingen ontvangen, maar u kan zich daar te allen tijde en zonder kosten voor uitschrijven. De persoonsgegevens van andere betrokkenen (bijv. tegenstanders, gerechtsdeurwaarders, tegenpartijen, magistraten, ...) worden verwerkt op basis van de gerechtvaardigde belangen van onze cliënten en die van DALDEWOLF (dwz het dossier behandelen, contracten onderhandelen, gerechtelijke procedures voeren, juridisch advies voorbereiden,...).

Wanneer dit vereist is in het kader van onze dossiers, zal DALDEWOLF persoonsgegevens aan derden overmaken (zoals rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, tegenstanders, verwerkers zoals IT-dienstverleners).

We slaan de persoonsgegevens met betrekking tot uw zaak op zolang wij het dossiers behandelen. We zullen het dossier (en de persoonsgegevens die erin worden opgenomen) na afsluiting archiveren en 5 jaar na de afsluiting dit dossier vernietigen (tenzij er een geschil rijst en we de gegevens nodig hebben voor de verdediging van onze rechten en belangen). Sommige data (namen van de partijen) worden bijgehouden om belangenconflicten na te gaan.

Sollicitatieprocedure. DALDEWOLF verwerkt persoonsgegevens voor rekruteringsdoeleinden op basis van de gerechtvaardigde belangen van DALDEWOLF en van de kandidaat. DALDEWOLF zal uw persoonsgegevens (als kandidaat) niet aan derden overmaken.

DALDEWOLF bewaart uw persoonsgegevens tijdens de duur van de sollicitatieprocedure. De persoonsgegevens van de kandidaten aan wie geen jobaanbieding worden gewist.

Informatie en communicatie. DALDEWOLF verwerkt ook persoonsgegevens voor doeleinden van business development en marketing. Als u zich hiervoor hebt aangemeld, ontvangt u onze nieuwsbrief en wordt u uitgenodigd voor de evenementen die wij organiseren. Voor deze doeleinden verkregen wij uw toestemming, maar ukunt te allen tijde en zonder kosten uw toestemming intrekken. DALDEWOLF zal uw persoonsgegeven aan derden overmaken, meer bepaald verwerkers en, bij events, de andere deelnemers voor netwerkingdoeleinden. Om onze nieuwsbrieven naar uw te sturen, gebruiken wij de diensten van MailChimp, een bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten dat uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten kan overbrengen. Zij verbinden zich er toe een adequaat niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen door te voldoen aan de principes van het Privacy Shield. Voor meer informatie, zie https://mailchimp.com/legal/privacy/.

DALDEWOLF bewaart uw gegevens totdat u zich afmeldt of totdat u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt.

De persoonsgegevens in ons beheer kunnen aan verwerkers worden overgedragen (zoals aanbieders van IT-oplossingen en andere consultants) of aan andere verwerkingsverantwoordelijken (bijvoorbeeld andere advocaten) wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de behandeling van dossiers. Onze deontologische code verplicht ons om bepaalde gegevens (zoals de identiteit van de cliënt) te bewaren om belangenconflicten na te gaan en om het beroepsgeheim te waarborgen.

Uw persoonsgegevens zijn verder ook toegankelijk voor ons kantoor in Kinshasa (DRC), dat gebonden is door de modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (Beschikking van de Commissie 2004/915 tot wijziging van beschikking 2001/497). We zijn niet van plan om persoonsgegevens over te dragen aan andere niet-EER-landen. Dit kan evenwel in individuele gevallen gebeuren en in voortkomend geval zullen wij passende maatregelen treffen om uw rechten en belangen te bewaren.

Als betrokkene hebt u het recht om de toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, om de rectificatie te vragen of het wissen van uw persoonsgegevens, de beperking van de verwerking, de overdracht van uw gegevens. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. In voorkomend geval zal DALDEWOLF haar best doen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen, terwijl tegelijkertijd de verplichtingen inzake beroepsgeheim en de bescherming van vertrouwelijke informatie worden geëerbiedigd. U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar dataprotection@daldewolf.com, met een bewijs van uw identiteit.

Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Mocht u vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens door DALDEWOLF, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen naar dataprotection@daldewolf.com.