REGISTRATIE VAN GEGEVENS

Deadline voor de registratie van de gegevens van uiteindelijke begunstigden van entiteiten zonder winstoogmerk (vzw, Ivzw, stichtingen) : 31 maart 2019

De wet van 18 september 2017 (tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) legt aan de verantwoordelijkheden van entiteiten zonder winstoogmerk (verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen) informatieverplichtingen op met betrekking tot de identiteit van uiteindelijke begunstigden.

De bedoelde personen zijn de volgende natuurlijke personen: leden van de raad van bestuur en boekhouders, personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, de stichters van een stichting, de natuurlijke personen of de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is of elke andere persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de entiteit uitoefent.

De informatie moet online geregistreerd worden bij het Ministerie van Financiën (UBO register – “Ultimate beneficial owner”).

De gegevens moeten uiterlijk op 31 maart 2019 worden geregistreerd, op straffe van sancties.    

Informatie over het UBO register: https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register

Contact: dbo@daldewolf.com