Ereloon

Artikel 446ter, 1ste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt: ‘De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht.’ Het ereloon moet met ‘billijke gematigdheid’ worden vastgesteld. 

De beroepsreglementen leggen de advocaat de verplichting op om de voorzienbaarheid van het ereloon te verzekeren en om de cliënt nauwgezet te informeren over de methode die hij zal gebruiken om zijn ereloon te berekenen.

De advocaten van DALDEWOLF waken erover dat ze deze beginselen strikt toepassen en tegelijk blijk geven van soepelheid en luisterbereidheid ten overstaan van de bekommernissen van de cliënt. 

Al tijdens het eerste gesprek wordt het ereloon duidelijk besproken. De methode van het uurtarief, dat schommelt in functie van de anciënniteit en de specialisatie van de advoca(a)t(en) die betrokken is of zijn bij een dossier, blijft de meest gebruikte methode. Toch stellen wij regelmatig andere methodes voor die dichter aansluiten bij de wensen van de cliënt. 

Wij zijn ons ervan bewust dat juridische diensten of bedrijven de kosten moeten kunnen begroten die voortkomen uit het raadplegen van een advocaat. Er kunnen forfaitaire formules worden overeengekomen. Er kan ook worden besloten om met drempels te werken, waarbij de prestaties die voor een bepaald budget worden geleverd duidelijk worden beschreven. 

Voor sommige zaken stellen onze advocaten een winstdeling in functie van het verkregen resultaat voor, met inachtneming van het principe van gematigdheid en het verbod op het ‘pactum de quota litis’. Het ereloon wordt nooit volledig berekend op basis van het verhoopt resultaat. 

Doorgaans worden er op regelmatige basis provisies gefactureerd zodat de cliënten het budget dat noodzakelijk is voor een interventie van ons kantoor zo goed mogelijk kunnen beheren en ze  kunnen vermijden dat ze voor een lange prestatieperiode grote bedragen moeten betalen.

In ieder geval waken de advocaten van DALDEWOLF erover dat ze de geleverde prestaties en de gemaakte kosten regelmatig en nauwkeurig verantwoorden.

Ongeacht de gekozen facturatiemethode hechten wij het grootste belang aan de waarde die onze klant toekent aan onze prestaties. We zijn ons ervan bewust dat de prijs die we voor onze prestaties aanrekenen in de eerste plaats moet overeenstemmen met de waarde die deze prestaties vertegenwoordigen in de ogen van het bedrijf of de persoon die ons raadpleegt.

We staan te uwer beschikking om meer toelichting te verstrekken bij onze verschillende facturatiemethoden. 

Op eenvoudig verzoek bezorgt onze managing partner u inlichtingen betrekking hebbend op uw persoonlijke situatie (pdw@daldewolf.com). 

Onze algemene interventievoorwaarden zijn beschikbaar in pdf-formaat.